เสาไม้สนขนาด 2" x 2" 

เสาไม้สนขนาด 3" x 3" 

เสาไม้สนขนาด 4" x 4"